RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30,  32-447 Siepraw.

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: iod@and.info.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres biblioteki.

3.       Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

4.       Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych
z działalnością biblioteki, tj. w celu:

  • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
  • udostępniania materiałów bibliotecznych;statystyki;
  • promocji czytelnictwa i biblioteki;
  • windykacji.

5.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługi informatyczne na rzecz biblioteki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.        Dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7.        Dane czytelników nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.      Czytelnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).

9.       Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek Czytelnika.

10.       Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektu Biblioteki

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu oraz na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny.

2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, 32-447 Siepraw, ul. Jana Pawła II 30, tel.: 12 274 60 96, e-mail: gbp@siepraw.pl

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@and.info.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrony mienia oraz zapobieganiu sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bibliotekę na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

5. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od kilku dni do 1 miesiąca od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane. Dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń.

7. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 6. Dane z monitoringu wizyjnego mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie świadczącej usługi konserwacji i administrowania systemem monitoringu wizyjnego.

8. Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.

9. Osoba, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z osobistą szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

10. Osobie, której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu rzysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content