Regulamin

Prosimy Czytelników o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem Biblioteki.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEPRAWIU

§1

 1. Z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu mogą korzystać wszyscy obywatele bez względu na miejsce zamieszkania. Korzystanie ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie należy:
  a/ okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
  b/ wypełnić kartę zawierającą oświadczenie o adresie zamieszkania lub korespondencji, telefonie i adresie e-mailowym i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu
 4. Podpisując zobowiązanie przestrzegania regulaminu Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz (nieobowiązkowo) w celach promocyjnych (promocja wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością Biblioteki).
 5. W związku z obowiązującymi przepisami RODO, dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statutowych, statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z Ustawą o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawą z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej i podlegają ochronie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Użytkownik Biblioteki zobowiązany jest informować o każdorazowej zmianie adresu  zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
 8. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Karta Biblioteczna wydawana jest bezpłatnie i przypisana jednemu Użytkownikowi. Jest on zobowiązany do jej ochrony.
 9. Właściciel Karty Bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie. Nie wolno odstępować Karty Bibliotecznej innej osobie.
 10.  Za zgubienie i/lub zniszczenie Karty Bibliotecznej odpowiada Użytkownik. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży Karty Bibliotecznej Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić zaistniały fakt Bibliotece i pokryć koszt związany z wyrobieniem nowej karty zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.

§2

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy:
  • Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez Bibliotekę, wówczas wysokość kaucji wynosi 30 zł za jedną książkę. Kaucję odnotowuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonym rejestrze, a Czytelnik potwierdza jej wpłatę i wypłatę własnoręcznym podpisem.
  • Czytelnik chce wypożyczyć szczególnie cenne książki (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości rynkowej książki).
 2. Po zaprzestaniu korzystania z Biblioteki oraz zwróceniu wypożyczonych woluminów kaucja podlega zwrotowi.

§3

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 książki lub 3 inne materiały biblioteczne. Bibliotekarz może zgodzić się na zwiększenie tej ilości.
 2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. Po upływie tego terminu istnieje dwukrotna możliwość prolongaty wypożyczonych zbiorów, o ile nie ma na nie zapotrzebowania, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, e-mailem lub przez Konto Użytkownika na stronie katalogu On-line. Łączny czas na zwrot książek to 3 miesiące.
 3. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może zmienić termin zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 4. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować pozycje aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Rezerwacja jest także możliwa poprzez panel OPAC Libra NET.
 5. Wybrane książki lub inne wypożyczane zbiory oraz ich zwrot Czytelnik rejestruje u bibliotekarza.
 6. Z księgozbioru podręcznego, którym dysponuje Biblioteka, można korzystać na miejscu. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć książki popularno-naukowe na okres jednego tygodnia.

§4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek i terminowego ich zwrotu. Zauważone defekty czy uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Może odkupić egzemplarz tego samego wydania lub  inną pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem – o zbliżonej wartości.
 3. Istnieje także możliwość zapłaty – wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki.
 4. Biblioteka może pobierać zwrot kosztów wysłanego do Czytelnika upomnienia według aktualnego Cennika Usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
 5. W przypadku gdy Czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§5

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony w & 3 Biblioteka może ograniczyć ilość wypożyczanych książek.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 3. Od postanowień wynikających z niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
 4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie biblioteki oraz publikację na stronie internetowej www.biblioteka.siepraw.pl Obowiązuje od dnia 3 stycznia 2022 roku.

REGULAMIN CZYTELNI I KORZYSTANIA Z INTERNETU

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEPRAWIU

§1

Z czytelni i Internetu w Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu mogą korzystać wszyscy obywatele bez względu na miejsce zamieszkania.

§2

Korzystanie z czytelni i Internetu jest bezpłatne i możliwe w godzinach pracy instytucji.

§3

Przed skorzystaniem z komputera należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi oraz  wpisać się do zeszytu obecności. Złożony w nim podpis jest jednoczesną zgodą na warunki regulaminu Czytelni Komputerowej.

§4

Internet w Bibliotece służy wyłącznie w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych.

§5

Przy jednym komputerze zasiadać mogą maksymalnie dwie osoby, chyba, że przepisy szczególne sanitarne przewidują inne ograniczenia.

§6

Czas trwania sesji jednego użytkownika ustala się maksymalnie na 1 godzinę. Bibliotekarz ma prawo przedłużenia czasu, gdy nikt nie czeka w kolejce oraz kiedy jest to wymagane w związku z przedłużeniem się pracy na danym komputerze.

§7

Praca na komputerach jest monitorowana. W przypadku naruszenia niniejszego      regulaminu dyżurny bibliotekarz ma prawo zablokować lub wyłączyć komputer Użytkownikowi.

§8

Od Użytkownika Internetu wymaga się znajomości podstaw obsługi komputera oraz umiejętności korzystania z sieci. Obowiązkami każdego użytkownika korzystającego z Internetu w Bibliotekach są: przestrzeganie zasad prawidłowego użytkowania sprzętu, natychmiastowe informowanie bibliotekarza o wszelkich nieprawidłowościach i awariach.

§9

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu ( np. zniszczenie, zalanie, itp. ) przez Użytkownika  oraz za nadużycia  popełnione za pośrednictwem internetu, konsekwencją jest pełna odpowiedzialność finansowa za poniesione szkody. .

§10

Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych i bibliograficznych powinno odbywać się bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§11

Zabrania się:

 1. wykorzystywania komputerów i oprogramowania Biblioteki do celów komercyjnych (zarobkowych)
 2. korzystania z gier internetowych
 3. instalowania oprogramowania
 4. przeglądania stron internetowych propagujących przemoc oraz zawierających  treści pornograficzne, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego

§12

Bibliotekarz może w uzasadnionych wypadkach odmówić Użytkownikowi możliwości skorzystania z usług internetowych ( np. w przypadku osób agresywnych, nietrzeźwych, itp. ).

§13

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Użytkownik może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.

§14

Użytkownicy korzystający z czytelni i komputerów powinni zachować ciszę, porządek i czystość.

§15

Usługi reprograficzne

 1. Biblioteka świadczy odpłatne usługi – kserowanie, drukowanie i skanowanie wg aktualnego cennika
 2. W przypadku kserowania materiałów własnych czytelnika, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i wykorzystywanie kopii.
 3. Przy wykonywaniu kserokopii na terenie Biblioteki  mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Kopiowane mogą być fragmenty opublikowanych materiałów, wyłącznie na użytek prywatny.

Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie biblioteki oraz publikację na stronie internetowej www.biblioteka.siepraw.pl Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r

Od dnia 1.04.2023 r wprowadza się następujący Cennik Usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu:

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5 zł

Wysłanie upomnienia listem zwykłym – 5 zł

Wysłanie upomnienia listem poleconym – 8 zł

Usługi reprograficzne:

SKANOWANIE

Strona A4, A3 – 20 gr

DRUKOWANIE / KSEROWANIE

Czarno-białe:

Strona A4 – 50 gr

Strona A3 – 1 zł

Kolorowe:

Strona A4  – 2 zł

Strona A3 – 4 zł

Skip to content