Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30,  32-447 Siepraw.

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: iod@and.info.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres biblioteki.

3.       Zbierane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

4.       Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się wyłącznie do celów związanych
z działalnością biblioteki, tj. w celu:

  • rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
  • udostępniania materiałów bibliotecznych;statystyki;
  • promocji czytelnictwa i biblioteki;
  • windykacji.

5.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3 dane osobowe mogą być udostępniane firmie świadczącej usługi informatyczne na rzecz biblioteki na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.        Dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

7.        Dane czytelników nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.      Czytelnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wykreślenia z rejestru czytelników w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki – zwrocie wypożyczonych materiałów oraz ewentualnych opłat).

9.       Usunięcie danych dokonywane jest na pisemny wniosek Czytelnika.

10.       Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Skip to content