zdjęcie laptopa, napis Biblioteka zatrudni głownego ksiegowego

Biblioteka zatrudni Głównego Księgowego

Biblioteka poszukuje osoby do pracy na stanowisku Głównego Księgowego. Prosimy o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem i przekazywanie go dalej. Uwaga! Nowy termin składania ofert: do 6 grudnia 2023 roku.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w Sieprawiu

Wymiar czasu pracy: 1/6 etatu
Miejsce wykonywania pracy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw.
Możliwość wykonywania pracy zdalnie.

I Wymagania niezbędne

Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,a także nie była karana za przestępstwo umyślne,

4. nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

8. Znajomość zagadnień i przepisów w zakresie:

a) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

b) Ustawy o finansach publicznych,

c) Ustawy o rachunkowości

d) Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

e) Ustawy o bibliotekach

II Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zasad pełnej księgowości, planu kont oraz zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

2. Roczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

3. Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, programu płatnik oraz systemów bankowości elektronicznej,

4. Umiejętność organizacji pracy własnej,

5. Rzetelność, skrupulatność,

6. Umiejętność analitycznego myślenia,

7. Komunikatywność.

III Zakres obowiązków:

1. Opracowywanie planu finansowego oraz harmonogramu wydatków GBP,

2. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostki zgodnie
z zasadami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3. Księgowanie dokumentacji w programie finansowo księgowym,

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5. Nadzór nad majątkiem jednostki (środki trwałe , inwentaryzacja),

6. Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego,

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,

8. Opracowywanie dokumentów i instrukcji wewnętrznych regulujących organizację rachunkowości w GBP oraz nadzór nad ich stosowaniem,

9. Rozliczanie dotacji oraz pozyskanych środków finansowych z programów rządowych oraz środków unijnych,

10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

IV Warunki pracy na stanowisku:

1. Stanowisko znajduje się na parterze budynku,

2. Praca siedząca,

3. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe,

4. Kontakty osobiste i telefoniczne z przełożonym oraz współpracownikami,

5. Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

V Wymagane dokumenty:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (wzór stanowi załącznik 1 do ogłoszenia),

2. list motywacyjny kandydata,

3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. kserokopia dokumentów potwierdzających staż,

5. kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

6. posiadane referencje (jeżeli kandydat posiada),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Punkty 7-10 zawarte są w oświadczeniu stanowiącym załącznik 2 do ogłoszenia.

Informacje dodatkowe :

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Konkurs na stanowisko Główny Księgowy”, należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw w godzinach pracy biblioteki, w terminie do 6 grudnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 274 60 96 Hanna Pietrzak-Trzcińska

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lun mailowo.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Biblioteki zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów w naborze na stanowisko Głównego Księgowego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres iod@and.info.pl

3) Dane osobowe kandydatów w naborze na stanowisko przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Sposób postępowania z danymi osobowymi kandydatów w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
a) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
b) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone.

5) Odbiorcami danych osobowych kandydatów w naborze na wolne stanowisko będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Kandydaci w naborze na wolne stanowisko posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Kandydaci w naborze na wolne stanowisko mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie przez kandydatów w naborze na wolne stanowisko danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Skip to content